Privacy Policy


Psychologenpraktijk De Zwaluwe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy ( privacy beleid) wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Psychologenpraktijk De Zwaluwe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als eigenaar van Psychologenpraktijk De Zwaluwe ben ik (Henk Janssen) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij aanmelding in de praktijk

Psychologenpraktijk De Zwaluwe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van psychologenpraktijk de zwaluwe, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan www.psychologenpraktijkdezwaluwe.nu verstrekt. Psychologenpraktijk De Zwaluwe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw BSN
 • Uw Medische Gegevens (die u zelf verstrekt).

Ik heb een geheimhoudingsplicht. De gegevens worden veilig gearchiveerd. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar).

U hebt ook het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking).

Doel gegevensverwerking

Als psychologisch en paramedisch hulpverlener ben ik genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens betreffende de cliŽnt over zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem van Kaspersky.

De ontvangers van persoonsgegevens


Website
Op mijn website maak ik gebruik van HTTPS. Dat is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen mijn website en u volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op mijn contactformulier.

Zorgmail
Niet van toepassing

Externe organisaties
Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrek ik alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door u.

Bewaartermijn

Psychologenpraktijk De Zwaluwe bewaart uw persoonsgegevens in een dubbel beschermd patiŽntendossier. Psychologenpraktijk De Zwaluwe is wettelijk verplicht om uw gegevens tot vijftien jaar na het afsluiten van uw behandeltraject te bewaren. Wanneer de gegevens verwijderd dienen te worden, zorg ik ervoor dat de gegevens zo snel mogelijk uit mijn systeem verwijderd worden. Als geheel verwijderen technisch niet mogelijk is, wordt ervoor gezorgd dat de gegevens niet langer aan u gekoppeld zijn. Het worden dan losse gegevens die niet meer oproepbaar zijn als uw gegevens.

Verstrekking aan derden

Gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Psychologenpraktijk De Zwaluwe verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het medisch e/o psychologisch onderzoek en/of behandeling, met nadrukkelijke toestemming van u persoonlijk. Deze toestemming zal worden ondertekend. De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerker overeenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

U hebt recht op data portabiliteit. Het is het recht om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen naar een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. Hierbij gaat het om persoonsgegevens die u zelf actief en bewust vertrekt hebt. Ook wanneer U een samenvatting nodig hebt van uw dossier, bijvoorbeeld bij letselschade.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Website

Mijn website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Geen cookies

Ik maak geen gebruik van Cookies.

Links naar andere sites

Mijn website bevat links naar websites van andere partijen. Psychologenpraktijk De Zwaluwe draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en dossier in te zien (recht op inzage) en het recht op rectificatie en aanvulling om gegevens te verwijderen of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@psychologenpraktijkdezwaluwe.nu en Psychologenpraktijk de Zwaluwe zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bij complexe aanvragen heeft Psychologenpraktijk de Zwaluwe het recht om binnen 3 maanden te reageren.

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te laten vernietigen (recht op vergetelheid). Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Beveiliging

Psychologenpraktijk de Zwaluwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Psychologenpraktijk de Zwaluwe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Psychologenpraktijk de Zwaluwe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten betreffende uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Psychologenpraktijk de Zwaluwe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Henk Janssen:

Psychologenpraktijk de Zwaluwe is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Eemweg 1 A 5215 HM Ďs-Hertogenbosch
Telefoon: 06-53 220 663
E-mailadres: info@psychologenpraktijkdezwaluwe.nu
Website: www.psychologenpraktijkdezwaluwe.nu
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 9206432


Praktijk De Zwaluwe is gevestigd in 's-Hertogenbosch.Gespecialiseerd in relatietherapie, EMDR, burnout, lichttherapie, depressie, rouwverwerking, assertiviteit, trauma, angsten, psycho-sociale hulpverlening en therapie, sociale vaardigheden, arbeidsgerelateerde en privť-gerelateerde problematiek, psychologen, orthomoleculaire geneeskunde, PNI, psycho-holistisch therapeut, complementaire geneeskunde en integratieve psychologie.